top of page

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení”) je Jakub Novák, IČ: 88498662, se sídlem Chomutovská 1288, Kadaň, 432 01, zapsaná v obchodním rejstříku, která provozuje Bar Ve Městě na adrese Jana Švermy 12, Kadaň, 432 01 (dále také

jen jako „správce“, „provozovatel“ nebo „bar“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Chomutovská 1288, Kadaň, 432 01, e-mail: barvemeste@gmail.com, telefon: 724 737 856.

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat (dále také jen „subjekt údajů“).

 

4. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba využívající nebo hodlající využít služeb baru.

 

5. Bar zpracovává a uchovává některé osobní údaje subjektů údajů, a to zejména jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s poskytováním svých služeb.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění svých

smluvních povinností.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: o plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, o oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, nabídek či newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)

Nařízení, o souhlas subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, nabídek či newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: o vyřízení rezervace/objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; při rezervaci/objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), o zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zpracování a uchování osobních údajů je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů a není podmínkou pro uzavření smlouvy. Ke zpracování osobních údajů se váží práva subjektu údajů uvedená v čl. VI těchto podmínek.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje: o po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). o po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje dle svého rozhodnutí vymaže, nebo anonymizuje.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou:

o obsluha baru, pracovník účetního a marketingového oddělení provozovatele, o osoby zajišťující externě pro provozovatele účetní či marketingové služby. Tito příjemci jsou zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem.

2. Výše uvedené osoby byly poučeny o citlivosti osobních údajů a nakládají s nimi výhradně v rámci služeb poskytovaného baru.

 

VI. Práva subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte o právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, o právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení. o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení. o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů lze prostřednictvím stránek úřadu

www.uoou.cz

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Součástí potvrzení odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře (v rámci věrnostního programu provozovatele) je prohlášení subjektu, že je seznámen a souhlasí s využitím poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely provozovatele.

2. Poskytnutí takového souhlasu je svobodné, informované a určité.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Pokud subjekt se zněním nových podmínek nesouhlasí, má v takovém případě právo souhlas se zpracováním osobních

údajů odvolat.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

bottom of page